Počty důchodců za 1. pololetí 2010

24.09.2010 08:57

 

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného za 1. pololetí 2010

 

Praha 25. 8. 2010

Celkem 2 242 281 starobních důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení ke konci června 2010. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 809 816. Těm Česká správa sociálního zabezpečení ke 30. 6. 2010 vyplácela celkem 3 436 850 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 59 566 výplat důchodů do zahraničí.

Invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci června celkem 470 958. Novelou zákona o důchodovém pojištění se po dosažení věku 65 let vyplácený invalidní důchod automaticky mění na starobní důchod a ten nadále náleží důchodci ve výši původně vypláceného důchodu invalidního. Pozůstalostních důchodů (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích) vyplatila ČSSZ celkem 723 611.

Průměrná výše starobního důchodu činila ke 30. 6. 2010 celkem 10 075 Kč, z toho u mužů 11 192 Kč a u žen 9 154 Kč (pozn.: jedná se vyplácené starobní důchody vč. předčasných). Pro srovnání: v roce 2005 ke stejnému datu činil průměrný starobní důchod 7 720 Kč (u mužů 8 632 Kč a u žen 7 013 Kč). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod ke konci června 2010 byl 68 let (muži 70 a ženy 67 let).

Nejvyšší průměrný vyplácený starobní důchod v úhrnu za muže a ženy dostávali důchodci v Praze - 10 763 Kč (muži – 11 778 Kč, ženy – 9 990 Kč), nejnižší průměrný starobní důchod byl vyplácen v Olomouckém kraji – 9 790 Kč (muži - 10 813 Kč, ženy - 8 966 Kč).

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena ve 2. čtvrtletí 2010, bylo celkem
58 870, z toho bylo 38 377 starobních důchodů a 8 886 invalidních důchodů.

ČSSZ evidovala ke 30. 6. 2010 celkem 2 809 816 všech důchodců a 4 946 256 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho důchodce tak přispívalo 1,76 poplatníků. Při počtu 2 242 281 starobních důchodců tak na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,21 poplatníků pojistného (v důsledku navýšení počtu starobních důchodců od 1. 1. 2010 v souvislosti s automatickou přeměnou invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let není možné porovnat uvedený údaj s údaji z předchozích let).

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění (popř. pouze důchodového pojištění), osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Tabulka: Počet důchodců a poplatníků pojistného (stav ke 30. 6.)

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Počet důchodců celkem

2 631 911

2 676 952

2 700 296

2 737 848

2 774 751

2 809 816

Počet starobních důchodců

1 954 836

1 985 580

2 009 076

2 045 166

2 087 987

2 242 281

Počet poplatníků pojistného

4 847 964

4 892 311

4 956 378

5 060 137

4 950 456

4 946 256

Počet poplatníků
na 1 důchodce

1,84

1,83

1,84

1,85

1,78

1,76

Počet poplatníků
na 1  starobního důchodce

2,48

2,46

2,47

2,47

2,37

2,21*)

—————

Zpět